NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Cena 3 700 Kč (168 EUR)
Cena 4 500 Kč (205 EUR)
Cena 4 500 Kč (205 EUR)

KONTAKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

 Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 01.01.2023

OBCHODNÍ PODMÍNKY a REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.PLAVKYZJIZNIAMERIKY.CZ

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím, provozovatelem internetového obchodu www.plavkyzjizniameriky.cz, ( dále jen provozovatel ) kterým je Lucie Augustinová, se sídlem Vrbová 307, 251 01  Říčany, IČO 71523511 na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Součástí obchodních podmínek je reklamační řád.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

1)      Tyto Obchodní podmínky, které jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím (dále jen prodávající) a třetí osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu www.plavkyzjizniameriky.cz (dále jen internetový obchod). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Internetového obchodu a další související právní vztahy.

2)      Ustanovení Obchodních podmínek je nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva je stejně jako Obchodní podmínky vyhotovena a uzavírá se v českém jazyce.

3)      Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, vše ve znění novel.

4)      Prodávající může znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o změně Obchodních podmínek na internetových stránkách internetového obchodu www.plavkyzjizniameriky.cz. Kupující dává souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Kupní smlouvy.

5)      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující, který má v úmyslu nakoupit od prodávajícího zboží, jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

6)      Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek lze upravit v nabídce zboží Prodávajícího umístěné v Internetovém obchodě. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před Obchodními podmínkami.

7)      Kontaktní údaje o prodávajícím jsou zveřejněny v internetovém obchodě www.plavkyzjizniameriky.cz v sekci Kontakty.

II. Vymezení pojmů

1)      Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající nebo také dodavatel.

2)      Prodávající (nebo také dodavatel) je provozovatel , provozující internetový obchod www.plavkyzjizniameriky.cz , která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

3)      Zboží je nabídka sortimentu uvedená na stránkách internetového obchodu www.plavkyzjizniameriky.cz. K ceně zboží je prodávajícím připočítáváno přepravné, jehož výše je závislá na zvoleném typu přepravy.

4)      Zákazníkem internetového obchodu WWW.PLAVKYZJIZNIAMERIKY.CZ je kupující.

5)      Kupující (spotřebitel) je zákazník , který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

6)      Dárky k nákupu zboží jsou dárky, které prodávající může poskytnout spotřebiteli , jsou podmíněné cenovou výší objednávky a není na ně právní nárok. Akce, při kterých prodávající poskytne spotřebiteli dárky k nákupu zboží a podmínky jejich poskytnutí jsou aktuálně zveřejňovány na stránkách www.plavkyzjizniameriky.cz.

7) V našem eshopu najdete nabídku plavek, prádla, oblečení a dalšího z autorské kolekce, Jižní i Severní Ameriky, Evropy, Asie, Australie a Brazílie.

 

III. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

1)      Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky www.plavkyzjizniameriky.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Veškeré objednávky provedené v internetovém obchodě WWW.PLAVKYZJIZNIAMERIKY.CZ jsou závazné. Objednáním zboží spotřebitel stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

2)      Předmětem kupní smlouvy je zboží výslovně uvedené v objednávce zákazníka ( dále jen zboží ). Veškeré zboží je jednoznačně identifikováno jeho názvem, barevným provedením (v případě, že je zboží nabízeno ve více barvách), kódem a cenou. K ceně zboží je Prodávajícím připočítáváno přepravné, jehož výše je závislá na zvoleném typu přepravy.

3)      K ceně zboží je připočítáváno přepravné dle článku IX. těchto Obchodních podmínek. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v Internetovém obchodě.

4)      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně sčítat. Dárkové poukazy, vouchery a slevové kupóny nejsou směnitelné za peníze a nelze je vzájemně sčítat. Sčítání slev je možné pouze v případě, že je tato možnost výslovně písemně uvedena na předmětných poukazech, voucherech a slevových kupónech.  (Například: Sleva se vztahuje i na již zlevněné zboží.)

5)      K ceně zboží je prodávajícím připočtena cena poštovného a balného, případně jiné dopravy dle zvoleného tipu (viz. čl. IX. Těchto Obchodních podmínek).  V případě změny dopravy ze strany prodávajícího, prodávající před expedicí informuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky. V takovém případě, případný rozdíl v ceně hradí prodávající.

6)      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu (zákazníkovi) při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí kupující sám.

7)      Nákup je možné uskutečnit prostřednictvím objednávky:
- internetové objednávky na adrese www.plavkyzjizniameriky.cz

8)      Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu, že objednávku obdržel, a to na adresu elektronické adresy, kterou kupující uvedl v objednávkovém formuláři. V případě, že potvrzení objednávky kupující neobdrží do 1 hodiny od odeslání objednávky, je oprávněn požádat prodávajícího o dodatečné potvrzení objednávky. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze písemně na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

9)       Kupní smlouva mezi podávajícím a kupujícím vzniká kliknutím na tlačítko „Objednat“.

10)  Kupní smlouva uzavřená podle předchozího odstavce těchto Obchodních podmínek se ruší v případě, že prodávající do 1 pracovního dne od uzavření Kupní smlouvy informuje Kupujícího o tom, že zakoupené zboží již nemá na skladě a není možné toto zboží zajistit od výrobce.

11)  Cenu zboží z Kupní smlouvy společně s náklady spojenými s dodáním zboží je kupující povinen uhradit do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky následujícím způsobem: bezhotovostním platebním převodem na účet prodávajícího. Při bezhotovostní platbě na účet prodávajícího je vždy nutné uvést Variabilní symbol (číslo objednávky). Toto číslo najdete v e-mailu, který obdržíte po odeslání objednávky.

12)  Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je v případě bezhotovostní platby splněn v okamžiku připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

13)  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží z Kupní smlouvy.

14)  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží z Kupní smlouvy je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

V. Odstoupení od Kupní smlouvy a storno objednávky ze strany prodávajícího

1)      Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže zákazník neuhradí cenu objednaného zboží nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání „Upozornění na neuhrazení faktury za zboží“. Toto upozornění bude zasláno na e-mailovou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce, 3 dny ode dne odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu.

2)      Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží anebo u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“.  V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován, a pokud již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na účet, ze kterého byla provedena úhrada, nejpozději do 14-ti dnů od vyrozumění.

3)      Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zákazníka, jehož nákupy mohou být vyhodnoceny jako spekulativní, přičemž pro účely těchto obchodních podmínek se za takové nákupy považují zejména nákupy, kdy zákazník opakovaně vrací zboží zpět prodávajícímu a požaduje vrácení kupní ceny na jiný účet, než ze kterého kupní cenu hradil.

4)      Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku zákazníka v případě, že objednané zboží je již vyprodané, případně rezervované a v objednané velikosti již není možné ho dodat. V těchto případech je prodávají povinnen obratem vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, pokud již kupující objednávku uhradil.

VI. Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany zákazníka:

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

1a) zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

1b) zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil. 

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI. 1a), 1b) obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy zašle Kupující Prodávajícímu vždy písemně, doporučeným dopisem na adresu L. Augustinová, P.O.BOX 66, 251 01  Říčany, nebo na adresu elektronické pošty info@fashionisland.cz a to nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty, jinak právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy zaniká.

2)      Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

3)      V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva ruší. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, tj. vrátit prodávajícímu zboží prostřednictvím České pošty na adresu prodávajícího – L. Augustinová, P.O.BOX 66, 251 01  Říčany, spolu s dárky k nákupu, pokud byly prodávajícím poskytnuty, přičemž zboží a dárky k nákupu, pokud byly poskytnuty, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, s neodstřiženými visačkami, neopotřebené, čisté, úplné s kompletní dokumentací a pokud možno také včetně originálního obalu. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno, nebo spotřebováno), musí nakupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. V případě, že zboží z Kupní smlouvy bude kupujícím vrácené s odstřiženymi vysačkami, neúplné, poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé. Nárok na náhradu takto vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení ceny zboží z Kupní smlouvy. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

4)      Vrácené zboží musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty, jinak právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy zaniká. Při odstoupení od Kupní smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

5)      V případě vrácení zboží z objednávky s dárkem k nákupu a tím snížení celkové ceny objednávky pod stanovenou cenu k získání dárku, bude hodnota zaslaného dárku odečtena od vrácených peněz.

6)      Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

-       na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

7)      Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno (zejména již rozbalená kosmetika, spodní prádlo a plavky - kalhotky), jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

8) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

9)      Při splnění všech podmínek pro odstoupení od Kupní smlouvy vrátí prodávající cenu zboží z Kupní smlouvy kupujícímu nejpozději do 14 dnů od převzetí vráceného zboží a odstoupení od Kupní smlouvy a to stejným způsobem, jakým byla platba zákazníkem uhrazena. 

10)  V případě zaslání vráceného zboží bez splnění výše uvedených podmínek a bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy, nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílatele zpět.

11)  V případě vrácení znehodnoceného zboží budou skutečně vynaložené náklady odpovídat výši kupní ceny znehodnoceného zboží.

12)  Pokud spotřebitel užíval zboží po mnoho hodin, daleko více než je možné rozumně požadovat pro vyzkoušení zboží a dále pak za předpokladu, že užívání způsobilo, že prodávající nemůže zboží prodat jako nové, ale jako zboží použité, a to s podstatnou změnou ceny, přísluší prodávajícímu nárok na rozdíl mezi původní cenou a cenou zboží po užívání ze strany spotřebitele.

13)  Vrácené zboží nám zašlete jako pojištěnou zásilku na vlastní náklady zpět na  adresu: L. Augustinová, P.O.BOX 66, 251 01  Říčany u Prahy.

14) V případě neoprávněného vrácení zboží, nebo odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka po uplynutí zákonné 14 denní lhůty a vrácení zboží, bude zboží na náklady kupujícího zasláno zpět na adresu kupujícího uvednou v objednávce. V případě nepřevzetí této zásilky, bude zboží po dobu 30 dnů bezplatně uloženo v showroomu Fashion Island, Rumunská 1, Praha 2. Pokud nebude zboží vyzvednuto ani v této lhůtě, bude kupujícímu účtován poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč/den až do výše kupní ceny. Následně veškeré nároky kupujícího zanikají. 

 

VII. Storno objednávky ze strany zákazníka

Objednávku z internetové adresy www.plavkyzjizniameriky.cz je možné stornovat do max. 24 hodin od objednání. V případě storna objednávky ze strany zákazníka po odeslání platby, před odesláním zboží, bude zaplacená částka zaslána do 10 pracovních dnů zpět na účet, ze kterého byla provedena úhrada. Storno objednávky se nevztahuje na soukromé objednávky prostřednictvím e-mailu.

 

VIII. Dodání a expedice zboží

1)      Kupující je povinen převzít objednané zboží při dodání a dle zadaného způsobu doručení v objednávkovém formuláři. V případě požadavku na opakované doručení, nebo doručení jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady s takovým doručováním spojené.

2)      Objednané zboží prodávající expeduje od 2 do 24 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího v závislosti na značce objednaného zboží. Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání zásilky. V tomto případě přijměte naši omluvu a poděkování za pochopení. Dodáme-li Vám zboží opožděně, vyrozumíme Vás o tom písemně e-mailem na Vámi zadanou elektronickou adresu v objednávce. Pokud kupující dle tohoto ustanovení Obchodních podmínek v garantovaných lhůtách zboží ne vlastní vinou neobdrží, má kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit.

3)      V případě, že kupující objedná více zboží a jedno, či více zboží z objednávky má dodání s uvedeným zdržením, prodávající expeduje kompletní objednávku v termínu uvedeném u zboží se zdržením. Doba zdržení je vždy u produktu uvedena. V případě, že kupující požaduje dodání rozdělené, je nutné učinit objednávky dvě (jednu objednávku se standardním dodáním a druhou objednávku na zboží s uvedeným zdržením). 

4)      Prodávající zboží standardně zasílá prostřednictvím přepravní společnosti PPL, Zásilkovny nebo České pošty. Jestliže není možné doručit všechno objednané zboží v jedné zásilce, poštovné a balné za ostatní zásilky hradí prodávající. Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce. O odeslání zboží je zákazník vždy informován prostřednictvím emailu. Pro zaslání těchto informací je nutné uvést e-mailovou adresu.

5) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8)      Při převzetí zboží od přepravce, je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakékoliv závady ji neprodleně ohlásit přepravci. Kupující není povinen zboží od přepravce převzít, pokud shledá porušení obalu zboží svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky

9)      Podpisem o převzetí zásilky kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny náležitosti a na případnou pozdější reklamaci porušení obalu zásilky nebere prodávající zřetel.

10)      Pokud kupující neobdrží objednané zboží do 30 dnů od připsání platby za zboží na účet prodávajícího a není s prodávajícím dohodnuto jinak, má právo od Kupní smlouvy odstoupit.

IX. Možnosti platby a dopravy

1)      Prodávající upozorňuje, že NA DOBÍRKU NEZASÍLÁ!

2)      Způsob dopravy:

STANDARD ČR - Balík do ruky - (do 10-12 pracovních dnů)                            +290,00 Kč

STANDARD EU   (do 14 pracovních dnů)                                                       +900,00 Kč

STANDARD WORLDWIDE (do 15-20 pracovních dnů)                                    +1200,00 Kč

Osobní převzetí - Zásilkovna ČR (10 -12 pracovních dnů)                               +119,00 Kč

Osobní převzetí - Zásilkovna EU (14 pracovních dnů)                                     +189,00 Kč

(Poštovné dle pobočky)                                    

Dárkový poukaz – papírový                                                                         +100,00 Kč

Dárkový poukaz e-mailem                                                                               +0,00 Kč

3)      Způsob platby:

Převodem na účet v Kč nebo EUR

Platba pomocí PayPal

X. Záruka a jistota

Odpovědnost a záruky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. (zejména ustanovením § 2165 a násl. Občanského zákoníku).

Práva z odpovědnosti prodávajícího za vady, lze uplatnit u prodávajícího na adrese L. Augustinová, P.O.BOX 66, 251 01 Říčany.

Na všechny výrobky poskytuje prodávající kupujícímu záruku dle platných ustanovení Občanského zákoníku.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku, nesprávným skladováním či nesprávnou údržbou.

U zboží označeného jako výprodej mohou být nastřiženy, případně odstřiženy cedulky.

Záruka se nevztahuje na dárky poskytnuté k nákupu zboží.

Za zboží poškozené při přepravě nenese prodávající - internetový obchod www.plavkyzjizniameriky.cz žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si prosím důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu neprodleně reklamujte při převzetí zásilky u doručovatele České pošty a.s.

XI. Rozpor s kupní smlouvou

1)      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

2)      Pokud se vada projeví v prvních 12 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci.

3)      V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby dodavatel (prodávající) bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4)      V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na tzv. zjednání nápravy a to: - bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě

- prostřednictvím opravy

- přiměřeným snížením kupní ceny

- dodáním náhradního zboží (výměna)

5)      Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

 

XII. Výměna zboží

1)      V případě výměny za jinou velikost nebo jiné zboží, bude kupujícímu účtováno další kupujícím zvolené poštovné + skutečně vynaložené náklady za výměnu ve výši 150,- Kč/ks. Výměna zboží je možná do 5 pracovních dnů od převzetí zásilky. Zboží k výměně musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty pro výměnu, tj.nejpozději pátý pracovní den od převzetí zásilky, jinak nárok kupujícího na výměnu zboží zaniká. Termín dodání vyměněného zboží je stejný jako u zboží u nové objednávky.

2)      Na dárky poskytnuté k nákupu zboží se výměna zboží nevztahuje.

 

XIII. Ochrana osobních údajů

1)       Vyplněním objednávky, nebo registračního formuláře v e-shopu plavkyzjizniameriky.cz dáváte obchodu www.plavkyzjizniameriky.cz souhlas k tomu, aby Vámi uvedené údaje byly zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a to až do písemného odvolání.

2) Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu https://www.plavkyzjizniameriky.cz/boutique/0/0/2/60 se kterým kupující vyslovuje souhlas při každé objednávce.

 

XIV. Další práva a povinnosti smluvních stran

1)      Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít či užívat (např. uchovávat, upravovat, šířit) součásti tvořící internetový obchod www.plavkyzjizniameriky.cz.

2)      Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.

3)      Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu www.plavkyzjizniameriky.cz nebo v důsledku užití internetového obchodu www.plavkyzjizniameriky.cz v rozporu s jeho určením.

4)            Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

5)           Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na e-mail: info@fashionisland.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

6)           K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

XV. Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  

XVI. Závěrečná ustanovení

1)      Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

2)      Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 pracovních dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2023

Kontaktní údaje prodávajícího: L. Augustinová, P.O.BOX 66, 251 01  Říčany

E-mail: info@fashionisland.cz

Tel./WhatsApp: +420 720 154 791

 

V Říčanech dne: 01.01.2023

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I.

1)   Práva z odpovědnosti Prodávajícího za vady, lze uplatnit u Prodávajícího na adrese L. Augustinová, P.O.BOX 66, 251 01  Říčany u Prahy.

2)   Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je kupující povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce (na místě sepsat reklamační protokol), tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

3)   Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena v přiměřené lhůtě ode dne uplatnění reklamace Po uplynutí této lhůty, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

4) Zboží z vyřízené reklamace prodávající posílá kupujícímu prostřednictvím České pošty.

5)   V případě, že si kupující po vyřízení reklamace zboží nevyzvedne nebo nezažádá o jeho opětovné zaslání do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo prodávajícím oznámeno vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč (slovy: padesátkorunčeských) denně, maximálně však do výše ceny zboží. Každí další poštovné a balné hradí kupijící.

 

II.

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

1)   Je-li nutné zboží reklamovat, oznamte písemně zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu, nejlépe e-mailem na adresu info@fashionisland.cz nebo písemně na níže uvedenou adresu prodávajícího společně se základními údaji:

- jaké zboží reklamujete

- důvod reklamace

- datum nákupu

- číslo objednávky

- číslo účtu pro případ vrácení peněz

- kopie dokladu o koupi nebo jiný hodnověrný důkaz o zakoupení zboží (objednávka)

2)   Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

3)   Záruka se nevztahuje na dárky k nákupu zboží.

4)   Ke zboží, které reklamujete, přiložte prosím kopii dokladu o koupi nebo jiným hodnověrným způsobem prokažte zakoupení zboží.

5)   Při reklamaci zašlete zboží v kompletním stavu s kopií dokladu o nákupu v našem obchodu a s řádně vyplněným reklamačním formulářem, který Vám bude zaslán emailem na vyžádání.

6)   U poškozeného zboží uveďte přesně druh závady – poškození. Zboží musí být kompletní včetně příslušenství a veškerých doprovodných dokumentů.

7)   Reklamace je možná pouze po doručení reklamovaného zboží.

8)   Zboží k reklamaci neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět na Vaši adresu!

9)   Reklamace uplatňujte na adrese: L. Augustinová, P.O.BOX 66, 251 01  Říčany u Prahy.

10)    Vyřizování reklamací se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

III.

Spotřebiteli vzniká z reklamace právo:

1)      Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

2)      Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

3)      Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

4)      Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

IV.

Vyřízení reklamace:

1)      O přijetí reklamace prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou jinak. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.

2)      Reklamační protokol - prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení (e-mailem) o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení (e-mailem) o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme spotřebiteli si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

3)      Reklamace soukromých objednávek - zboží objednané na soukromou objednávku není možné reklamovat pro nevhodnou velikost, jiný odstín barvy, materiál (složení materiálu je uvedeno v popisu zboží, tudíž je kupující se složením materiálu seznámen již před odesláním objednávky). V ostatním platí pro soukromé objednávky tento reklamační řád.

 

V.

Práva z vadného plnění:

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá

věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu a pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat

Ustanovení čl. III. Reklamačního řádu se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil

se vada projeví opakovaně,

je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Po marném uplynutí lhůty může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména elektronickou poštou na adrese info@fashionisland.cz.

Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, právo na náhradu nebylo uplatněno včas a zaniká.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

1)      Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti dnem 01.01.2023. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

2)      Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt na nás na e-mail: info@fashionisland.cz pro vyřešení nastalé situace.

3)      Případné spory mezi provozovatelem a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy.

4)     Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

5)     Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 01.01.2023

Kontaktní údaje prodávajícího: L. Augustinová, P.O.BOX 66, 251 01  Říčany

E-mail: info@fashionisland.cz

Tel./WhatsApp: +420 720 154 791

 

V Říčanech dne: 01.01.2023

 

Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01.01.2023 a ruší předchozí znění včetně jejích součástí.

 

 

YmQyN